logo

Podle zákona o silniční dopravě a Evropské dohodě ADR jsou řidiči přepravující nebezpečné věci povinni se zúčastnit školení řidičů zakončeného zkouškou před komisařem z MD ČR, na jejímž základě obdrží ,,Osvědčení o školení řidičů přepravujících nebezpečné věci“. Platnost tohoto Osvědčení je 5 let.

Ministerstvo dopravy vydává „plastové“ Osvědčení již s fotografií řidiče a nově i s podpisem. Pokud jste držiteli karty do digitálního tachografu, veškeré údaje se nám přenesou z databáze MD, v ostatních případech Vám fotografii pořídíme u nás na místě.

Rozdělení jednotlivých kurzů

  • základní kurz pro kusovou přepravu a volně ložené věci (kromě třídy 1 a 7) – 3 dny
  • nástavbový kurz pro třídu 1 (výbušné látky) a předměty – 2 dny
  • nástavbový kurz pro třídu 7 (radioaktivní látky) – 2 dny
  • nástavbový kurz pro cisternovou přepravu – 2 dny

Nástavbový kurz je určen pro ty, kteří budou přepravovat nebezpečné věci v cisternách. V rámci jednoho kurzu lze absolvovat max. 3 třídy najednou
(výjimku tvoří skupiny 4.1; 4.2; 4.3, které se berou jako jedna třída).

Druhy tříd pro cisterny:

Třída 2 Plyny
Třída 3 Hořlavé kapaliny (např. nafta motorová, benzín)
Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
Třída 4.2 Samozápalné látky
Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
Třída 5.1 Látky, podporující hoření (okysličující látky – kapalné, tuhé)
Třída 5.2 Organické peroxidy
Třída 6.1 Toxické látky (jedovaté látky)
Třída 6.2 Infekční látky (nebezpečí nákazy)
Třída 8 Žíravé látky (např. kyseliny, louhy)
Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty

Předpokladem pro získání tohoto nástavbového školení, je absolvování základního kurzu.

Obnovovací kurz

  • obnovovací kurz – základ – 2 dny
  • obnovovací kurz – cisterny – 2 dny
  • obnovovací kurz – třída 1 nebo 7 – 2 dny

Obnovovací kurz je určen pro ty, kteří již mají OSVĚDČENÍ ADR, ale blíží se konec jeho platnosti. Absolvování obnovovacího školení můžete provést kdykoli v posledním roce platnosti, vždy se Vám přičte 5 let k datu uvedeném na osvědčení (doporučujeme řidičům nenechávat to na poslední chvíli, z možného neúspěchu na testech).

NAVŠTIVTE NÁS

KONTAKTUJTE NÁS

AUTO EDU, s.r.o.
Mírová 151/19
703 00 Ostrava - Vítkovice

mail autoedu@autoedu.cz

phone +420 596 614 179

SLEDUJTE NÁS